ADR Transport

Gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd onder bepaalde regels/eisen van het ADR. Pakketvervoer is hét transportbedrijf gespecialiseerd in het vervoer van ADR 2 t/m 7. ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par Route” Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Totstand koming ADR transport

Het ADR komt tot stand onder supervisie van de Verenigde Naties. Het ADR omvat eisen over o.a.:

 • Vervoersvoorwaarden
 • Criteria voor gevaar indeling van gevaarlijke goederen
 • Eisen aan verpakkingen en tanks
 • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Volgens het ADR moeten goederen en gevaarlijke stoffen worden ingedeeld op basis van hun gevaar eigenschappen. Deze indeling is de basis voor de vervoersvoorwaarden. Criteria voor het ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classificatopn and labelling of chemicals (GHS). Deze criteria worden behalve voor vervoer ook gebruikt voor productie, opslag en gebruik.

Criteria ADR transport

De volgende criteria worden behalve voor vervoer ook gebruikt voor productie, opslag en gebruik:

 • De inspectie leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving van wet en regelgeving
 • Het ADR wordt internationaal vastgesteld en is bindend in de gehele Europese Unie. Ook landen die geen lid zijn van de Europese Unie kunnen een ADR lidstaat worden wat betekend dat deze regelgeving ook daar van toepassing is.
 • De inspectie verricht inspecties tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen en voert tevens controles uit bij de organisaties die betrokken zijn bij het vervoer zoals afzenders. De afzender is onder meer verantwoordelijk voor een juiste indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen.

Heeft u vragen over één van deze verantwoordelijkheden? Neem dan contact met ons op.

De voorwaarden voor het verplichte veiligheidscertificaat wordt jaarlijks door een onafhankelijke veiligheidsadviseur getoetst. Wij voldoen hiermee altijd aan de steeds veranderende wetgeving.

Pakketvervoer is gecertificeerd in ADR Transport nummer 2 t/m 7

De ADR transport is ingedeeld in 7 ADR klassen. Voornamelijk nummer 7 komt u niet vaak tegen en daar geldt dan ook een apart certificaat voor. Wij hebben met ADR transport en in het bijzonder ADR 7 jarenlange ervaring. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende ADR klassen:

 • ADR klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 • ADR klasse 2: De gassen
 • ADR klasse 3: Brandbare vloeistoffen (Vlampunt < 60°C)
 • ADR klasse 4: Brandbare vaste stoffen
 • ADR klasse 5: Oxiderende stoffen
 • ADR klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen
 • ADR klasse 7: Radioactieve stoffen
 • ADR klasse 8: Bijtende stoffen
 • ADR klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen
Ook voor het transporteren van medicatie voor ziekenhuizen en bejaardentehuizen zijn onze voertuigen compleet uitgerust. Via aparte, op afstand gecontroleerde, compartimenten kunnen wij meerdere temperaturen tegelijktijdig distribueren. Zelfs `s nachts worden deze zendingen door ons vervoerd!

Kortom, ADR transport is een complexe materie. Pakketvervoer neemt u graag de zorg uit handen.

Meer weten?

  Voor vragen m.b.t. de status van uw zending dient u contact op te nemen met de afzender.

  Een rechtstreekse navraag opstarten is helaas niet mogelijk.